Parish Picnic at Lilac Pavilion (Locust Shade Park)